Programi

PLANOVI RADA I IZVJEŠTAJI

Plan rada TKIC d.o.o. za 2010.g.

Izvještaj o radu TKIC d.o.o. za 2010.g.

Plan rada TKIC d.o.o. za 2011.g.

Izvještaj o radu TKIC d.o.o. za 2011.g.

Plan rada TKIC d.o.o. za 2012.g.

Izvještaj o radu TKIC d.o.o. za 2012. godinu

Program rada TKIC d.o.o. za 2013. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama TKIC d.o.o. za 2013. godinu

Izvještaj o radu TKIC d.o.o. za 2013. godinu

Program rada TKIC d.o.o. za 2014. godinu

Izvještaj o radu TKIC d.o.o. za 2014. godinu

Program rada TKIC d.o.o. za 2015. godinu

Strategija razvoja TKIC d.o.o. Lepoglava za razdoblje 2014. - 2020.

Izvještaj o radu TKIC d.o.o. za 2015. godinu

Plan rada TKIC d.o.o. za 2016. godinu

Izvještaj o radu TKIC d.o.o. za 2016. godinu

Plan rada TKIC d.o.o. za 2017. godinu

PROGRAM RAZVOJA KULTURE

Turističko-kulturno informativni centar ili Dom kulture već u samom svom nazivu nosi jasan opis svog djelovanja i dio odgovornosti za specifično društveno područje koje tematizira razvoj kulture. Primarna uloga Doma kulture, a samim time i TKIC-a d.o.o. kao poslovnog subjekta jest pružanje infrastrukturne podrške za razvoj programa u kulturi i ta uloga te svojevrsni cilj se odrađuju na najvišoj razini kvalitete.

Programi u kulturi u kontekstu Lepoglave i dosadašnjih aktivnosti koje su se organizirale u Domu kulture su glazbeno-scenske i galerijske prirode, aktivnosti tradicijske baštine i kulturnog amaterizma te drugi prigodni programi ovisni o aspiracijama i potrebama građana.

I u 2011. godini TKIC d.o.o. kani nastaviti pružati infrastrukturnu podršku za razvoj programa u kulturi koje će u suradnji s TKIC-om predlagati, organizirati i provoditi organizacije civilnog društva te druge institucije i ustanove iz i u kulturi kako s šireg gradskog područja tako i van granica grada Lepoglave.

Iako je primarna uloga TKIC-a d.o.o. u procesima razvoja kulture grada Lepoglave gore jasno istaknuta, TKIC d.o.o. pojedinim vlastitim programima potiče razvoj iste na načelima kulturnog turizma koji je danas i više nego trend. Kulturni turizam zapravo je jedan lukrativan turistički proizvod koji se potražuje na oko trećini međunarodnih putovanja.

Pojam kulturnog turizma sjedinjuje u sebi pojmove kulture i turizma. Ako se ta dva pojma pokušaju zamisliti u nekom kontekstu, na prvi se pogled čini da su vrlo blisko vezani i da se vrlo dobro upotpunjuju. Naime, jasno je da kultura i kulturna baština pridonose atraktivnosti određene turističke destinacije pa su prema tome često i preduvjet turističkog odabira.

U kontekstu kojeg mi predlažemo i zagovaramo, kulturni turizam i kultura obuhvaća dva temeljna momenta: tzv. „Opipljivu“ kulturu kao što su muzeji, galerije, koncerti, kazališta, spomenici i povijesni lokaliteti, te onu „neopipljivu“ kulturu poput raznih domicilnih običaja i tradicije.

U svakom slučaju, aktivnim uključenjem u turistički sustav, kulturni sektor također će polučiti direktne i indirektne koristi – nove izvore prihoda, veći broj posjetitelja i alternativne izvore financiranja.

Iz svega navedenoga, a vodeći se trenutnim kulturnim potencijalima grada, jasno je vidljivo da bi se Grad Lepoglava vođen pozitivnim iskustvima iz ranije definiranih razvojnih strategija trebao orijentirati i na pokretanje procesa izrade Strategije kulturnog razvoja grada kako bi se cjelokupna javna politika prema kulturi uniformirala i kao takva bila predmet i smjernica za daljnje koordiniranje procesa razvoja kulture, ali možda primarno i dionika tog procesa.

PROGRAM RAZVOJA TURIZMA

TKIC d.o.o. je tvrtka kojoj je primarna djelatnost upravljanje prostorom „Doma kulture“. Kao takva, prirodna uloga TKIC-a d.o.o. jest pružanje infrastrukturne podrške projektima razvoja turizma. Kroz partnerstvo s ostalim dionicima razvoja turizma, Centar postaje ishodišna točka kreiranja turističke ponude. Nadalje, činjenica je da grad Lepoglava prva veća ulazna destinacija sjeverozapadnog dijela RH (granica sa Slovenijom) i kao takva predstavlja stratešku točku razvoja turizma Varaždinske županije i RH. Tim slijedom, predviđa se da će u budućnosti Centar postati i sjedište turističke ponude zapadnog dijela Varaždinske županije. Ponuda Centra će osim lepoglavske regije obuhvaćati i turističku ponudu susjednih gradova i općina te RH.

Sve aktivnosti vezane za razvoj turizma TKIC će provoditi kroz formiranje partnerstava. Bilo da je TKIC vodeći partner ili samo partner, njegove aktivnosti će se svoditi na infrastrukturnu podršku kod provedbe projekta. Cilj TKIC-a d.o.o. u 2011. godini je stvoriti infrastrukturne pretpostavke za razvoj turistički orijentiranih aktivnosti uz pomoć kojih će se u narednim godinama stvoriti kvalitetna i raznolika turistička ponuda.

PROGRAM RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA

Polazeći od činjenice da je ljudski kapital glavni izvor konkurentske sposobnosti poduzeća u tržišnom nadmetanju, zaposlenici, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo postaju ili bi trebali biti prioritetni upravama poduzeća i menadžmentu ljudskih potencijala. Prepoznavanjem potreba, motiva i želja svakog zaposlenika, moguće ih je motivirati na aktivnosti koje će pridonositi strateškim ciljevima poduzeća, svojim znanjima, vještinama i sposobnostima. Centar, osim što pruža infrastrukturnu podršku za razvoj programa formalne i neformalne edukacije, nudi i vlastite programe za razvoj ljudskih potencijala.

Današnje je društvo globalno te sve nove informacije i spoznaje odmah postaju dostupne diljem svijeta, a trajnost jednom stečenih znanja sve se više i brže skraćuje. Zbog toga suvremeno tržišno gospodarstvo zahtijeva brzo prilagođavanje novim izazovima tržišta, a cjeloživotno učenje, kao trajni proces koji se širi na sva područja i na čitav životni vijek pojedinca, postaje temelj suvremene strategije obrazovanja. Nužno je intenzivno ulagati u učenje i razvoj pojedinaca, odnosno ulagati u znanje koje je danas glavni izvor konkurentne prednosti i novostvorene vrijednosti. Organizacije koje nisu spremne prihvatiti novu koncepciju učenja kao cjeloživotnog procesa u postojećem turbulentnom okružju izlažu se opasnosti da ostanu marginalizirane.

Upravo je uloga Centra kao trenutno najstabilnije infrastrukturne polazišne točke u Lepoglavi da pokuša spriječiti degradiranje i slabu konkurentnost lokalnih poduzeća i organizacija civilnog društva provodeći brojne programe za jačanje ljudskih, ali i drugih intelektualnih te programskih kapaciteta poduzeća, organizacija civilnog društva i pojedinaca, a sve na načelima Europskog aktivnog građanstva.

Europa, težeći društvu utemeljenom na znanju, značajnu važnost pridaje obrazovanju, učenju i usavršavanju te kao pomoć pri ostvarivanju tog cilja osigurava značajna sredstva u obliku fondova EU. Hrvatska, koja je dio europskog prostora, prihvatila je koncepciju cjeloživotnog učenja kao temelj vlastite strategije obrazovanja te koristi sredstva EU koja će olakšati stvaranje društva znanja.

Centar i Projektno-razvojni ured upravo su ta poveznica između kreiranja programa razvoja ljudskih resursa, financiranja istih te povezivanja s trenutnom potražnjom među dionicima iz privatnog i civilnog sektora.

Nalazite se ovdje: Programi